REKRUTACJA

24 LUTEGO 2020 r. ROZPOCZYNA SIĘ
REKRUTACJA
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja trwa do 20 marca 2020 r.
PODSTAWĄ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA JEST:
WYPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
(można go pobrać ze strony internetowej lub z sekretariatu przedszkola)
OSOBISTE DOSTARCZENIE WNIOSKU DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA
W GODZ. 8.00 – 10.00 i 15.00 – 16.00
mile widziana obecność kandydata/kandydatki

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI
30 marca 2020 r.
na tablicy ogłoszeń w przedszkolu
BUDYNEK B

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

 1. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się od 24 lutego do 20 marca 2020 r.
 2. Do przedszkola, w miarę wolnych miejsc, mogą być przyjmowane dzieci od 3 (rocznik 2017) do 6 roku życia, w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku wolnych miejsc dzieci, które ukończyły 2,5 roku.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają  na kolejny rok przedszkolny deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej w terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest złożenie WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA oraz stosownych dokumentów, które przekazywane są dyrektorowi przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w wyznaczonym terminie od 24 lutego do 20 marca w godz. od 8.00 do 10.00 oraz od 15.00 – 16.00.
 5. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz załączniki można pobierać ze strony internetowej lub z sekretariatu przedszkola.
 6. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba  wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata ( oświadczenie)
  • niepełnosprawność kandydata ( orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
  • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata( orzeczenie o niepełnosprawności )
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (j. w.)
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka )
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą ( dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą)
 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami,  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
  • rodzeństwo dzieci uczęszczających do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Gdyni
  • dziecko obojga rodziców pracujących
  • dzieci przynależące do Parafii NMP w Gdyni
 8. Spotkanie komisji rekrutacyjnej jest protokołowane. Protokół przechowywany jest w dokumentach przedszkola.
 9. Komisja rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  oraz listę rezerwową.
 10. O wynikach rekrutacji do przedszkola na kolejny rok rodzice dowiadują się z listy wywieszonej w przedszkolu w terminie 30 marca 2020 r.
 11. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą wpisać dziecko na listę dzieci oczekujących na przyjęcie do przedszkola.
 12. Dzieci z listy oczekujących przyjmowane są przez dyrektora  w miarę pojawiania się wolnych miejsc.
 13. W ciągu roku szkolnego,  jeżeli są wolne miejsca, wpływające wnioski o przyjęcie do przedszkola rozpatruje dyrektor.

* (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – załącznik nr 1)

*(orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego wydane  ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)

* (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  oraz niewychowywaniu żadnego dziecka  wspólnie z jego rodzicem – załącznik nr 2)

* (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej)

* (oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców, bądź o odbywaniu studiów stacjonarnych – załącznik nr 3)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA