REKRUTACJA

15 LUTEGO 2020 r. ROZPOCZEŁA SIĘ
REKRUTACJA
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacja trwa do 31 marca 2021 r.
PODSTAWĄ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA JEST:
WYPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
(można go pobrać ze strony internetowej lub z sekretariatu przedszkola)
OSOBISTE DOSTARCZENIE WNIOSKU DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 9.00 – 11.00
W ŚRODY W GODZ. 9.00-11 i 14.00 – 16.00


UWAGA !!!
Nasze przedszkole nie bierze udziału w rekrutacji internetowej organizowanej przez Urząd Miasta
.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI
08 KWIETNIA 2021 r.

na tablicy ogłoszeń w przedszkolu

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

 1. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się od 15 lutego do 31 marca 2021 r.
 2. Do przedszkola, w miarę wolnych miejsc, mogą być przyjmowane dzieci od 3 do 6 roku życia, (roczniki 2015, 2016, 2017, 2018), w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku wolnych miejsc dzieci, które ukończyły 2,5 roku.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają  na kolejny rok przedszkolny deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej w terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest złożenie WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA oraz stosownych dokumentów, które przekazywane są dyrektorowi przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w wyznaczonym terminie od 15 lutego do 31 marca OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 9.00 – 11.00
  W ŚRODY W GODZ. 9.00-11 i 14.00 – 16.00
 5. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz załączniki można pobierać ze strony internetowej lub z sekretariatu przedszkola.
 6. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba  wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata ( oświadczenie)
  • niepełnosprawność kandydata ( orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
  • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata( orzeczenie o niepełnosprawności )
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (j. w.)
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka )
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą ( dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą)
 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami,  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
  • rodzeństwo dzieci uczęszczających do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Gdyni
  • dziecko obojga rodziców pracujących
  • dzieci przynależące do Parafii NMP w Gdyni
 8. Spotkanie komisji rekrutacyjnej jest protokołowane. Protokół przechowywany jest w dokumentach przedszkola.
 9. Komisja rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  oraz listę rezerwową.
 10. O wynikach rekrutacji do przedszkola na kolejny rok rodzice dowiadują się z listy wywieszonej w przedszkolu w terminie 08 kwietnia 2021 r.
 11. Rodzice dzieci przyjętych potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do przedszkola telefonicznie nr. tel.: 690 471 187 lub osobiście w sekretariacie.
 12. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą wpisać dziecko na listę dzieci oczekujących na przyjęcie do przedszkola.
 13. Dzieci z listy oczekujących przyjmowane są przez dyrektora  w miarę pojawiania się wolnych miejsc.
 14. W ciągu roku szkolnego,  jeżeli są wolne miejsca, wpływające wnioski o przyjęcie do przedszkola rozpatruje dyrektor.

* (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – załącznik nr 1)

*(orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego wydane  ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)

* (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  oraz niewychowywaniu żadnego dziecka  wspólnie z jego rodzicem – załącznik nr 2)

* (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej)

* (oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców, bądź o odbywaniu studiów stacjonarnych – załącznik nr 3)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA